Pustułka

liczebność i tendencja
Nieliczny ptak lęgowy kraju wykazujący tendencję spadkową.

biotop lęgowy
Zasiedla tereny otwarte ze śródpolnymi zadrzewieniami, obrzeża lasów i kamieniołomy, ale również przystosowała się do życia w terenie zurbanizowanym, gdzie gnieździ się na wysokich budowlach m.in. blokach mieszkalnych, kamienicach, kominach przemysłowych, wieżach i słupach.

podstawowy pokarm
Drobne ssaki (gryzonie), rzadziej ptaki i duże owady.

migracja
Gatunek wędrowny, ale część osobników (głównie w zachodniej Polsce) pozostaje na zimę.

zasiedlanie budek lęgowych
Zasiedla odpowiednio przygotowane dla niej budki lęgowe.

zagrożenia
Stosowanie DDT i jego pochodnych w rolnictwie, a w efekcie zubożenie bioróżnorodności. Presja naturalnych drapieżników m.in. kruka. Wycofywanie się z terenów wiejskich i podmiejskich lęgowych wron siwych i gawronów, których gniazda chętnie są zajmowane przez pustułki.

sposoby ochrony
Wywieszanie odpowiednio przygotowanych dla niej budek lęgowych.