Inspiring for Biodiversity

Czas trwania projektu: 
01.09.2019 – 31.08.2022

Obszar realizacji projektu: 
projekt europejski, zaangażowani partnerzy z Niemiec, Austrii, Węgier, Słowacji, Estonii.

Finansowanie:
Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z programu Erasmus+.

Rozumienie pojęcia bioróżnorodności przez ludzi jest bardzo różne. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez niemiecką Federalną Agencję Ochrony Przyrody, świadomość pojęcia bioróżnorodności nie zmieniła się od 2005 roku i oscyluje wokół 25%. Badania TEEB (http://www.teebweb.org) dla różnych krajów europejskich pokazują, że rządy w Europie zaczynają rozumieć (i mierzyć) różne aspekty różnorodności biologicznej, jednak jej powszechne rozumienie jest ogólnie słabe, a realizacja strategii i przepisów UE w tym zakresie – niewystarczająca. Obserwacje te wskazują na braki w systemie edukacji o bioróżnorodności, zarówno pod względem metodologicznym, jak i wykonawczym. Dlatego, aby wprowadzić zmiany, ważna jest wcześniejsza edukacja obywateli na temat bioróżnorodności i istotnych kwestii z nią związanych.

Aby przyczynić się do zwiększenia ilości dorosłych Europejczyków świadomych i uwrażliwionych na temat bioróżnorodności, postanowiliśmy stworzyć zespół sześciu organizacji z różnych krajów
i połączyć siły w projekcie Inspiring for Biodiversity – Empowerment of European Citizens for Action through Education on Biodiversity


Celem projektu jest przede wszystkim  zbadanie i przeanalizowanie dostępnej oferty pedagogicznej na temat bioróżnorodności w sześciu różnych regionach, a następnie stworzenie wspólnego programu pedagogicznego, który będzie zawierał 30 nowych innowacyjnych narzędzi edukacyjnych. Pomogą one dotrzeć do dorosłych należących do różnych grup docelowych i szerzyć świadomość na temat bioróżnorodności w Europie. Opracowane materiały będą dostępne bezpłatnie dla szerokiego grona odbiorców.

Przy współpracy z europejskimi ekspertami, tworzymy kompleksowe materiały edukacyjne na temat różnorodności biologicznej, które będą wspierać edukatorów w inspirowaniu ludzi tematem bioróżnorodności.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

  • analiza stanu wiedzy i szkoleń: Ocena potrzeb szkoleniowych obywateli, ich zrozumienie tematu bioróżnorodności; ocena oferty pedagogicznej dostępnych inicjatyw/narzędzi dotyczących różnorodności biologicznej.
  • tworzenie programów pedagogicznych i wymiana najlepszych praktyk: Opracowanie programu obejmującego 6 obszarów edukacyjnych dotyczących różnorodności biologicznej
    w odniesieniu do wdrażania w życiu codziennym.
  • opracowanie innowacyjnego materiału pedagogicznego i towarzyszącego mu przewodnika: stworzenie zestawu materiałów pedagogicznych uwzględniającego bieżące potrzeby i rozwój edukacji na temat różnorodności biologicznej: 30 narzędzi w 5 „obszarach tematycznych”. Pakietowi towarzyszyć będzie przewodnik, który ułatwi korzystanie z materiałów. Wszystkie narzędzia będą testowane w ramach specjalnych wydarzeń, aby zebrać informacje zwrotne zarówno od edukatorów, jak i obywateli z poszczególnych grup docelowych.

Finansowanie

Partnerzy