Mroczek późny

biotop lęgowy
Gatunek silnie synantropijny, występujący na terenach wiejskich i miejskich oraz w ich najbliższym otoczeniu.

zimowanie
Nietoperz zimujący najczęściej w tych samych miejscach, w których się rozmnaża latem. Hibernuje w nadziemnych częściach budynków (szczeliny na strychach lub w murach), rzadziej w fortach, schronach, jaskiniach lub sztolniach.

podstawowy pokarm
Jego pożywienie stanowią głównie większe gatunki chrząszczy, które chwyta w locie. Poza tym poluje na motyle nocne, chruściki, muchówki, pluskwiaki różnoskrzydłe i błonkówki.

migracja
Gatunek głównie osiadły, nie podejmujący dalszych wędrówek.

zasiedlanie budek lęgowych
Sporadycznie spotykany w skrzynkach dla ptaków i nietoperzy.

zagrożenia
W związku z zabudowywaniem i uszczelnianiem strychów i dachów, zmniejsza się dostępność do odpowiednich schronień dla tego gatunku. Wypłaszanie zwierząt z ich kryjówek w okresie zimowania oraz w sezonie lęgowym.

sposoby ochrony
Odpowiednio przeprowadzony monitoring i analizy zapobiegające negatywnym skutkom ewentualnych prac remontowych. Zachowanie istniejących stanowisk, zwłaszcza schronień kolonii rozrodczych.